ANBI gegevens van Stichting de Muzenval (Algemeen Nut Beogende Instelling)
 
De Muzenval staat bij de belastingdienst geregistreerd als een ANBI en voldoet aan de eisen om een ANBI te zijn.
   
Gegevens:
naam: Stichting de Muzenval
RSIN: 810 558 294
contactgegevens: Postbus 30085, 6803 AB, Arnhem
 
   
Bestuurssamenstelling:
Mevr. N.J. van der Elst, voorzitter
vacature, secretaris
Dhr. M. Gemmeke, penningmeester
 
   
 
 Beleidsplan:
beleidsplan 2019 - 2025
 
Beloningsbeleid:
De bestuursleden van Stichting de Muzenval zijn onbezoldigd en krijgen geen jaarlijkse (onkosten)vergoeding.
Ingehuurde professionals die meewerken aan de eigen projecten van de Muzenval krijgen een honorarium. De honoraria van de professionals worden berekend overeenkomstig de FNV Kiem en/of VNK richtlijn.
 
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van muziek, muziektheater of toneel met experimenteel, educatief en/of vernieuwend karakter, met als uitgangspunt de verbinding met andere kunstzinnige of maatschappelijke uitingen van welke aard ook.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het verzorgen van concerten en voorstellingen
  • het organiseren van openbare repetities, workshops, masterclasses en lezingen
  • het (doen) uitgeven van publicaties
 
 

 
Financiële verantwoording 2022:
Balans 31-12-2022 Resultaat 2022 Begroting 2023